سرور مجازی هتزنر

سرور های مجازی مستقیم از دیتاسنتر هتزنر آلمان

CX11 CLOUD HETZNER
 • 1 Core vCPU
 • 2GB vRAM
 • 20GB Disk (SSD)
 • 20 TB Traffic
 • GERMANY LOCATION
CPX11 CLOUD HETZNER
 • 2 Core vCPU
 • 2GB vRAM
 • 40GB Disk (SSD)
 • 20 TB Traffic
 • GERMANY LOCATION
CX21 CLOUD HETZNER
 • 2 Core vCPU
 • 4GB vRAM
 • 40GB Disk (SSD)
 • 20 TB Traffic
 • GERMANY LOCATION
CPX21 CLOUD HETZNER
 • 3 Core vCPU
 • 4GB vRAM
 • 80GB Disk (SSD)
 • 20 TB Traffic
 • GERMANY LOCATION
CX31 CLOUD HETZNER
 • 2 Core vCPU
 • 8GB vRAM
 • 80GB Disk (SSD)
 • 20 TB Traffic
 • GERMANY LOCATION