سرور اختصاصی ایران

سرور های اختصاصی مستقیم از دیتاسنتر صفر و یک ایران

DS1 IRAN DATA
 • corei3 (2core-4Threads) CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 8GB RAM
 • 1 T SATA STORAGE
 • 1 G PORT
 • 1000 GB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • IRAN LOCATION
DS2 IRAN DATA
 • Core i5-4460 CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 8GB RAM
 • 1 T SATA STORAGE
 • 1 G PORT
 • 2000 GB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • IRAN LOCATION
DS3 IRAN DATA
 • Xeon E3-1220 CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 8GB RAM
 • 1 T SATA STORAGE
 • 1 G PORT
 • 3000 GB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • IRAN LOCATION
DS4 IRAN DATA
 • Xeon E3-12311230 CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 16GB RAM
 • 2*1 TB SATA STORAGE
 • 1 G PORT
 • 4000 GB TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • IRAN LOCATION
DS5 IRAN DATA
 • Xeon E5-2670 CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 24GB RAM
 • 2*1 TB SATA + 120 GB SSD STORAGE
 • 1 G PORT
 • Unlimited TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • IRAN LOCATION
DS5 Enterprise DATA
 • G7 x5650 (6core-12Threads) CPU
 • 4 LFF bays DELL R240
 • 16GB RAM
 • 1TSATA +128 SSD STORAGE
 • 1 G PORT
 • Unlimited TRAFFIC
 • 1 IP
 • YOUR NEED OPERATING SYSTEM
 • IRAN LOCATION